Om Blomstrende Ærø

Blomstrende Ærø´s vision:

At forbedre biodiversiteten og levegrundlaget for insekterne på Ærø ved at etablere flerårige blomstrende enge og marker på øen.

Blomstrende Ærø´s mission:

Vi vil bistå private lodsejere med at gøre jorden klar til flerårige, hjemmehørende blomsterafgrøder og stille blomsterfrø til rådighed. Vi vil tilbyde råd og vejledning omkring vedligehold og pleje af disse arealer og vi vil tilbyde kurser, foredrag og anden oplysende virksomhed med henblik på at formidle viden omkring biodiversitet.

Foreningen Blomstrende Ærø har modtaget støtte fra:
 • Fionia
 • Nordea
 • Rise Sparekasse
 • Biavlerforeningen
 • Haveselskabet
 • Danmarks NaturfredningsforeningVedtægter for Foreningen Blomstrende Ærø


§ 1. Navn og tilhørsforhold


§ 1.1 Foreningens navn er ”Blomstrende Ærø”.


§ 1.2 Foreningens hjemsted er Ærø Kommune.


 


§2. Formål


§ 2.1 ”Blomstrende Ærøs” formål er gennem kurser, foredrag, studieture og anden oplysende virksomhed at fremme biodiversiteten ved at understøtte lodsejeres muligheder for at tilså arealer med afgrøder, der er fremmende for en rig og varieret flora og fauna.


 


§3. Medlemskab


§3.1 ”Blomstrende Ærø” optager enhver, som har betalt kontingent og som tilslutter sig foreningens formål.


 


§4. Eksklusion.


§4.1 Et medlem, der direkte skader eller modarbejder ”Blomstrende Ærøs” interesser, kan ekskluderes af bestyrelsen. Eksklusioner kan af begge parter ankes til afgørelse på en generalforsamling.


 


§5. Generalforsamlingen


§5.1 Generalforsamlingen er ”Blomstrende Ærøs” øverste myndighed.


§5.2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i november måned.


§5.3 Hvert medlem kan på generalforsamlingen stemme med 1 stemme.


§5.4 Der indkaldes til generalforsamling senest 14 dage før dens afholdelse ved skriftlig eller digital henvendelse til hvert medlem.


§5.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens afgørelse, eller når 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel og senest 4 uger efter, at der er indgået ønske om det.


§5.6 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 1.oktober.


§5.7 Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning.

 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, samt budget, herunder kontingentfastsættelse.

 5. Forslag fra medlemmerne.

 6. Valg af formand.

 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 9. Eventuelt.


 


§6. ”Blomstrende Ærøs” bestyrelse


§6.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen.


§6.2 Bestyrelsen består af 3 medlemmer incl. formand.


§6.3 Bortset fra formanden, der vælges direkte på generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand og kasserer.


§6.4 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Formanden vælges i ulige år og de øvrige medlemmer i lige år. Alle andre personvalg sker for et år ad gangen.


§6.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


 


§7 Tegningsret


§7.1 ”Blomstrende Ærø” tegnes af formanden og kassereren i fællesskab, eller ved af disses forfald af formand eller kasserer og et bestyrelsesmedlem.


§7.2 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse


§7.3 Ved beløb under 1000 kr. kan kasserer underskrive alene.


 


§8 Vedtægtsændringer


§8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.


 


§9 Regnskab og økonomi


§9.1 Regnskabsåret er fra 1.10. til 30.9.


§9.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.


§9.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.


§9.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


§9.5 Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut.


 


§10 Opløsning


§10.1 Opløsning af ”Blomstrende Ærø” kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær Generalforsamling, der afholdes inden 2 mdr. efter den første opløsende Generalforsamling.


§10.2 Ved ”Blomstrende Ærøs” opløsning skal eventuel formue anvendes i Overensstemmelse med de i §2 anførte formål, eller andre almennyttige formål i Ærø kommune. Beslutning om konkret anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.


Således vedtaget på generalforsamlingen d. 19-2-2018


Dirigent: Jørgen O. Jørgensen